► Z ŻYCIA KUSTODII


 
Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych


Franciszkańscy misjonarze-męczennicy z Peru


Sięgnij nieba (Burkina Faso)


Modlitwa św. Franciszka

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję, głęboką
pokorę, zrozumienie i poznanie,
abym mógł wypełnić Twoją świętą
i nieomylną wolę.
► ► Posłuchaj radia watykańskiego

3 zdania


Wirtualny krajMyśl na każdy dzień


► ► Email to Webmaster


2017: wizyta sekretarza generalnego SGF w Arusha

Wizyta sekretarza generalnego SGF     W dniach 25 - 27 paździer­nika 2017 r. sekretarz gene­ralny ds. for­macji, fr. Louis Panthi­ruvelil przebywał z wizytą w nowi­cjacie w Arusha. Spot­kanie to podyk­towane było zwłaszcza chęcią bez­pośredniego poznania for­macji nowicjuszy oraz poru­szenia zagadnień, związanych z formacją francisz­kańską. We wspom­nianym domu prze­bywa obecnie 8 nowi­cjuszy (3 z Tanzanii, 4 z Kenii i 1 z Ugandy), pod opieką 2 wychowawców.

Dom nowi­cjacki znajduje się nie­daleko wielkiej góry Meru (4566 m wysokości), 70 km na zachód od Kili­mandżaro. Arusha jest bardzo dobrą loka­lizacją na nowi­cjat ze względu na piękno miejsca i spokój otoczenia. Wspól­nota stara się być samo­wystarczalna, zabiegając o to, co konieczne poprzez pro­wadzenie gospo­darstwa rolnego. Oprócz nowi­cjatu w Arusha funkcjo­nują jeszcze dwa inne (w prowincji zam­bijskiej oraz w kustodii ghańskiej).

* o franciszkańskiej formacji zakonnej w Afryce słów kilka

2017: Kapituła wyborcza kustodii św. Maksymiliana

Kapituła 2017     W dniach 4 - 8 września 2017 r. w klasz­torze w Dar es Salaam odbyła się pierwsza część (wybor­cza) kapituły kusto­dii św. Maksy­miliana Kolbego. Obradom prze­wodniczył mini­ster prowin­cjalny - fr. Wiesław Pyzio, w obecności asy­stenta gene­ralnego AFCOF (fr. Tadeusz Świąt­kowski) oraz sekre­tarza gene­ralnego ds. formacji (fr. Louis Panthi­ruvelil). W dniach 7-8 wrześ­nia wybrano nowy zarząd kustodii w skła­dzie: fr. Dariusz Szym­borski – kustosz (1. kadencja), fr. Benson Mapunda - wikariusz i sekre­tarz, fr. Mieczysław Bednarczyk - ekonom, fr. Jerome Munishi - poborca, fr. Laurian Lasway - definitor.

Natomiast druga część kapi­tuły (od 11 wrześ­nia 2017 r.) została przezna­czona na omówienie i pod­jęcie niezbęd­nych decyzji, doty­czących życia i apos­tolatu kustodii na kolejne 4 lata.
Obecnie kustodia liczy 33 braci, rozmiesz­czonych w 4 klasztorach (17 po ślubach solemnych, w tym 10 Tan­zańczyków, 16 po ślubach czaso­wych, 3 nowicjuszy i 10 postulantów).

* Wrzesień 2017: obrady kapituły kustodialnej i wybór nowego kustosza
* Nowy o. kustosz - fr. Dariusz Szymborski - składa wyznanie wiary

2016: Mwanga, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Poświęcenie sanktuarium w Mwanga, 2016     W niedzielę 20 listo­pada 2016 r. w naszej francisz­kańskiej parafii w Mwanga odbyło się poświę­cenie nowego sanktu­arium Bożego Miło­sierdzia. Wspomniane sanktuarium, przy wydatnej pomocy miejscowych chrześcijan oraz wsparciu ze strony kustodii, zostało wybu­dowane w przeciągu trzech lat. Obrzędowi poświę­cenia kościoła i celebracji Mszy św. prze­wodniczył bp Rogatus Kimario, biskup Same. W uro­czystości uczestni­czyli również: asystent gene­ralny AFCOF fr. Tadeusz Świątkowski, zakon­nicy ze wszystkich wspólnot kustodii, kilku­nastu kleryków studiujących teologię w Nairobi (Kenia) oraz miej­scowa wspólnota chrześ­cijan.

Tego samego dnia dwóch braci z kusto­dii (fr. Dennis Kunambi i fr. Simon Kessi) złożyło śluby wie­czyste na ręce kusto­sza prowin­cjalnego - fr. Krzysz­tofa Cieśli­kiewicza. Po litur­gii przy­szedł czas na radosne święto­wanie, wspólny obiad oraz pokaz tańców w wyko­naniu dzieci i dorosłych.

* Mwanga 2016: Dennis Kunambi i Simon Kessi - dwaj neoprofesi (foto)
* galeria: pielgrzymując do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Mwanga

2016: Z życia nowicjackiego w Arusha (Poli)

Pierwsze śluby i obłóczyny 2016     26 lipca 2016 r. siedmiu nowi­cjuszy z okręgu Afryki Wschodniej: Uganda - Augustine Kaddu, Nicholas Lada, Paul Mutaasa i Edward Kironde; Kenia - Boniphace Mutuku e Vincent Otieno; Tanzania - Robert Msalila, złożyło swoją pierwszą profesję zakonną. Uroczy­stość odbyła się w nowi­cjacie w Arusha - Poli Singhisi. Śluby przyjmo­wali kustosze prowin­cjalni - fr. Krzysztof Cieśli­kiewicz (z Tanzani), fr. Kazi­mierz Szulc (z Kenii) oraz delegat prowin­cjalny fr. Wojciech Ulman (z Ugandy).

Dzień wcześniej nowa grupa nowi­cjuszy (10) przywdziała habit zakonny. Są to: Peter Mhina, Benedict Msoffe, Laurent Tarmo i Simon Shimbe (Tanzania); Samuel Wekesa, Samuel Muvea i Remmy Mukhwana (Kenia); Alfred Kimera, Ronnie Kibagajjo i Patrick Musoke (Uganda).

* wspólna fotografia neo-nowicjuszy oraz neo-profesów...
* więcej na temat franciszkańskiej formacji zakonnej w Afryce

2015: Dzień za jednego dolara - refleksja

Połów     We wrześniu 2014 r. odbyłem 10-dniową podróż na konty­nent afrykański. Celem mojego pobytu było zapoznanie się z warunkami, w jakich pracują misjo­narze, dziełami, które prowadzą oraz ich problemami, aby móc lepiej wspierać z Polski ich pracę. Moim oczom ukazał się całkiem inny świat od tego, w którym przy­wykłem żyć (19 lat praco­wałem w krajach byłego ZSRR).

Odwiedzałem misję w Mwanga, gdzie ojcowie prowadzą parafię i powstające sanktu­arium Bożego Miło­sierdzia. (...) W Tanzanii, jak i w całej Afryce, odczu­walny jest dotkliwy problem braku wody, dlatego nad utworzone przez człowieka sztuczne jezioro Nyumba ya Mungu sprowa­dziło się wielu ludzi. Powstały nowe osady rybackie, a misjo­narze wybudowali tam cztery kaplice, do których regularnie dojeż­dżają z posługą kapłańską.­

* przeczytaj całą zamieszczoną relację o. Mirosława

2015: Święcenia dwóch nowych kapłanów w Moshi

Święcenia kapłańskie 2015     9 lipca 2015 r. nasza kustodia w Tan­zanii prze­żywała radosne chwile, związane ze świę­ceniami kapłań­skimi dwóch braci: Bensona Mapundy i Valence Kisaki. Świę­cenia, których udzielił im biskup diecezji - Isaac Amani - odbyły się w katedrze w Moshi, położonej nie­daleko dwóch naszych klasz­torów (Arusha i Mwanga).

Obaj nowo wyświę­ceni kapłani swoją formację począt­kową (postulat oraz nowicjat) odbyli w Tanzanii. Następnie studio­wali filozofię w Zambii i teologię w Kenii, zgodnie z przyjętymi usta­leniami fede­racji fran­ciszkanów konwen­tualnych w Afryce (AFCOF). Aktualnie do kustodii w Tan­zanii afilio­wanych jest 16 zakon­ni­ków: 9 z Polski i 7 z Tanzanii (plus współ­bracia studiu­jący oraz będący na etapie formacji począt­kowej).

* Benson Mapunda i Valence Kisaki - dwaj nowy kapłani (foto)...

2015: Turombereni... - Modląc się o powołania

Módlmy się o powołania     Słyszymy o kry­zysie powołań do stanu du­chow­nego. Słyszymy, że semi­naria duchowne, nowi­cjaty czy klasztory pusto­szeją. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź możemy znaleźć w stwier­dzeniu Jezusa: "Proście Pana żniwa, aby posłał robot­ników na swoje żniwo". Jeśli mówimy o kryzysie powołań, wcześ­niej musimy mówić o kryzysie modlitwy. Któż dziś modli się o powołania?

Nie zapomnę gorli­wości i żarliwości bp. Silasa Njiru, ordy­nariusza die­cezji Meru w Kenii, który nie­ustannie przy­pominał wszyst­kim o konieczności modlitw o powo­łania zakonne, kapłańskie i misyjne. Sam pisał modlitwy o powo­łania w różnych językach: kimeru, suahili, kikuyu i po angielsku. Roz­powszechniał te mod­litwy po wszystkich swoich para­fiach, pole­ca­jąc, by codzien­nie je odma­wiano we wszystkich kościołach, kaplicach, szkołach kato­lickich, klasz­torach i w niższym semi­narium w Nkubu.

* przeczytaj całą zamieszczoną relację na temat powołań
* galeria: franciszkański dom formacyjny w Morogoro (34-f.)

Tanzania 2014: "Deo gratias!" za 25 lat misji

Podziękowanie za 25 lat     Nasza misja w Tanzanii została otwarta w 1988 r. jako wotum wdzięcz­ności war­szaw­skiej pro­win­cji francisz­kanów za kano­nizację św. Maksy­mi­liana. Rok 2014 jest więc dla fran­cisz­kanów w Tan­zanii czasem szczegól­nej wdzięcz­ności Bogu za dobro otrzy­mane i zdzia­łane przez nich w ciągu minio­nego ćwierć­wiecza w tym wschod­nio­afry­kań­skim kraju.

Obchody jubi­leuszu odbywały się we wszyst­kich klasz­torach przez cały rok, przyj­mując roz­ma­ite formy. Cen­tralne uroczy­stości odbyły się 19 paź­dzier­nika 2014 r. w naszej parafii pw. Miło­sierdzia Bożego w Mwanga. Uczestni­czyli w nich m.in. asy­­stent gene­ralny ds. Afryki (AFCOF) - fr. Tadeusz Świąt­kowski, wikariusz pro­wincji war­szawskiej (pro­wincji-matki) - o. Piotr Szczepański, zakon­nicy z kustodii oraz nowicjusze ze wspól­nego dla AFCOF nowicjatu w Arusha. Najważ­niejszym punktem dnia była Eucha­rystia, w której uczest­ni­czyła rzesza wiernych. W godzi­nach popo­łudniowych konty­nuowano świę­towanie przy wspólnym stole.

* ćwierćwiecze franciszkańskiej misji w Tanzanii w relacji współbraci
* fotokronika z obchodów jubileuszu 25-lecia misji - 2013-14 (40-f.)
* relacja o. kustosza odnośnie Franciszkańskiego Centrum Edukacyjnego

2014: Wiosenne wieści z Mwanga

Wieści z Mwanga     (...) Ostatnio mło­dzież z 10 szkół śred­nich z terenu naszej para­fii piel­grzy­mowała do sanktu­arium Jezusa Miło­siernego w Mwanga. O. Ryszard Bednarz wy­głosił kon­ferencję, następ­nie miała miejsce ado­racja Naj­świętszego Sakra­mentu, spo­wiedź i Msza święta.

Do san­ktuarium przy­była też piel­grzymka kobiet z naszego deka­natu pod prze­wod­nictwem dziekana, ks. Alfonsa. A my w każdy czwar­tek gro­madzimy się przed Panem Jezusem ukrytym w Naj­święt­szym Sakra­mencie, by modlić się w inten­cji naszych dobro­dzie­jów oraz o dalsze Boże bło­gosła­wieństwo w budo­wie świątyni. Prag­niemy podzię­­kować wszyst­kim dobro­­dziejom naszych misji fran­­cisz­­kańskich za ofiary zło­żone na rzecz misji, jak też za mod­­litwy w naszej intencji.

* przeczytaj cały list współbraci z Mwanga (2014)...

2014: Rekolekcje zakonne w Arusha

Rekolekcje 2014     W dniach 2-8 stycznia 2014 roku w Arusha odbyły się reko­lekcje zakonne dla braci pracu­jących w Tanzanii, Kenii i Ugandzie. Uczestni­czyło w nich około 20 braci, a grupę tę tworzyli zarówno polscy misjo­narze, jak też bracia pochodzący z Tanzanii i Kenii. Do francisz­kańskiej wspól­noty dołączyło się również dwóch braci pasjo­nistów, przy­go­towujących się do świę­ceń dia­konatu i prezbi­teratu. Gościnne Centrum Ducho­wości prowa­dzone przez siostry kano­sjanki stało się miejscem mod­litwy i medy­tacji. Góra Meru, domi­nu­jąca nad kraj­o­bra­zem Arushy, połud­­niowe niebo roz­­gwież­­dżone miliar­dem gwiazd, poranny śpiew egzo­­tycznych ptaków - to wszystko doda­­wało uroku czasowi spędzo­nemu na reko­­lekcjach.

Prowa­dzący reko­lekcje fr. Tomasz Szymczak z pro­wincji war­szaw­skiej, zapro­ponował cykl medy­tacji nad Słowem Bożym. Punk­tem wyj­ścia dla poszcze­gólnych medy­tacji były teksty z Nowego Testa­mentu, poja­wiające się w Liturgii Godzin podczas nieszporów.

* rekolekcje 2014 w Arusha - cały tekst + zdjęcia...

Tanzania 2013: Ćwierćwiecze istnienia misji

Początki     Jesienią 1988 r. fran­cisz­kańscy misjo­narze z pro­wincji war­szawskiej stawiali pierw­sze kroki na ziemi tanza­nijskiej. Na miejsce roz­po­częcia pracy wybrano parafię w Mwanga. W kronice misyj­nej, opisu­jącej pionier­skie początki pracy w tym kraju, czytamy m.in:
(...) 15 paździer­nika [1988] o. Manswetus Kimb­wereza zawozi o. Dominika do Mwanga, gdzie zostaje on na parę dni w domu byłego pro­boszcza. Następ­nego dnia cele­brują Mszę św. w jednej z klas szkoły podsta­wowej w Mwanga, sąsia­dującej z placem para­fialnym. Po Mszy św. o. Manswetus przed­stawia o. Dominika lide­rom parafii i zapo­wiada naszą obec­ność w tejże parafii. 27 listo­pada przy­by­wają wzmoc­nienia perso­nalne w postaci o. Piotra i br. Sławo­mira. Na początku grud­nia podczas spotka­nia z bis­kupem omawiany jest zarys pracy fran­cisz­kanów w diecezji. Święta Bożego Naro­dzenia 1988 r. wszyscy trzej misjo­narze spędzają razem w Kilo­meni, dzieląc się opłat­kiem i śpie­wając "Wśród nocnej ciszy"...

Wybrane wydarzenia w obiektywie:
* pierwsze śluby zakonne w nowicjacie w Arusha - sierpień 2013 (fot.)
* Mwanga znaczy Światło - od tej placówki rozpoczęła się misja (youtube)
* poświęcenie budynku szkoły średniej w Dar es Salaam - lipiec 2013 (fot.)

2013: Adopcja serca - dzieło pomocy dzieciom

Adopcja     Tzw. adopcja serca jest akcją soli­darności, prze­kra­czającą granice poli­tyczne czy kultu­rowe. Ma ona na celu pomoc szcze­gólnie tym afry­kań­skim dzieciom, które znajdują się w trudnej sytu­acji życiowej (ubóstwo mate­rialne, sie­roctwo), aby mogły zdobyć potrzebne wykształ­cenie. Chociaż mały Afry­kańczyk pozo­stanie nadal w swojej ojczyźnie, to adoptująca go na odległość rodzina zapoznaje się z jego życiem poprzez kores­pon­dencję listowną i zdjęcia, pokrywa koszty jego utrzy­mania i wykształ­cenia, poleca go Bogu w codzien­nej modlitwie.

Jak pomóc afry­kańskiemu dziecku poprzez adopcję serca?
Rodziną adop­cyjną afry­kańskiego dziecka może być mał­żeństwo, klasa szkol­na, osoby samot­ne bądź też grupy kilku osób, skła­dające się na utrzy­manie jednego dziecka. Rodzina adop­cyjna wpłaca na konto naszego Sekre­tariatu Misyj­nego równo­wartość 30 USD na miesiąc. Pieniądze prze­kazywane są na konta francisz­kańskich pla­cówek misyj­nych z prze­zna­czeniem na skromne utrzy­manie i wy­kształ­cenie dziecka w zakre­sie szkoły pod­sta­wowej, a po jej ukoń­czeniu - w zdo­byciu zawodu.

* więcej informacji + misyjne konto bankowe...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Archiwum wiadomości kustodii tanzanijskiej (2012-)